கோண புளியங்கா - கொடுக்காப்புளி - jungle jalebi


We purchased this கோண புளியங்கா - கொடுக்காப்புளி - jungle jalebi for Rs 40 weighing 0.25 kg

Refer: http://en.wikipedia.org/wiki/Pithecellobium_dulce

No comments: